PRV, Modernizace zemědělských podniků – jímky a hnojiště

14. 1. 2013 Program rozvoje venkova – Modernizace zemědělských podniků – jímky a hnojiště

V rámci Programu rozvoje venkova ČR budou v roce 2013 vyhlášena poslední dvě kola příjmu žádostí o dotaci. V rámci 18. kola, které proběhne v termínu od 6. 3. do 12. 3. 2013 budou moci žadatelé podat žádosti o dotaci na jímky, hnojiště, stáje (pro skot, ovce a kozy) a dojírny (Podmínkou pro možnost v rámci projektu žádat i na stáje a dojírny je realizace min. 30 % způsobilých výdajů na jímky a hnojiště). Oprávněnými žadateli budou zemědělští podnikatelé a podnikatelské subjekty, které jsou z převážné většiny vlastněny zemědělskými prvovýrobci.


Způsobilé výdaje:

Výstavby či rekonstrukce jímek, hnojišť, stájí, dojíren

Úpravy povrchů v areálu, komunikace, výsadba zeleně

Nákup strojů a technologií souvisejících s projektem

Vybavení budov a potřebná výpočetní technika související s projektem

Sklady, rampy, ploty a vše potřebné v souvislosti s projektem

Projektová dokumentace: zadávací řízení, technická dokumentace

Výše dotace může být až 60 % (v závislosti na několika dílčích aspektech) z investice bez DPH, která musí být minimálně 100 tis. Kč a maximálně 30 mil. Kč (maximální výše dotace na jednoho příjemce dotace v rámci podopatření může činit max. 90 mil. Kč za období let 2007 – 2013).

V případě zájmu o další informace či spolupráci nás kontaktujte na mailu dotace@grantypo.cz nebo telefonu 725 762 729.

Operační program Rybářství, 15. kolo

14. 1. 2013 Operační program Rybářství

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo 15. kolo Operačního programu rybářství, termín pro předkládání žádostí na jednotlivá pracoviště SZIF byl stanoven na 6. 2. až 12. 2. 2013. Žádosti budou moci být podány do 4 oblastí podpory.


1) 2.1. Opatření pro produktivní investice do akvakultury, záměry a), b), c), d), e) – Je určeno pouze žadatelům, kterým v průběhu implementace OP Rybářství 2007 – 2013 dosud nebylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, tedy nově vzniklým subjektům nebo subjektům, které v odvětví rybářství hospodaří krátkou dobu. Příjemci dotace mohou být fyzické i právnické osoby, jejichž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko.

2) 2.4. Investice do zpracování a uvádění na trh, záměr a) rozšíření, vybavení a modernizace podniků, které zpracovávají a uvádějí na trh produkty rybolovu a akvakultury – Je určeno pouze žadatelům, kterým v průběhu implementace OP Rybářství 2007 – 2013 dosud nebylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, tedy nově vzniklým subjektům nebo subjektům, které v odvětví rybářství hospodaří krátkou dobu. Příjemci dotace mohou být fyzické i právnické osoby, jejichž příjmy pocházejí z akvakultury nebo ze zpracování ryb provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko.

3) 3.2. Opatření na ochranu a rozvoj vodních živočichů a rostlin, záměr b) vysazování úhoře říčního – příjemci dotace mohou být uživatelé rybářských revírů, kteří neprovozují svou činnost za účelem zisku.

4) 3.3. Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně, záměr e) pořádání veletrhů a výstav a účast na nich – příjemci dotace mohou být fyzické i právnické osoby, jejichž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko. Dotace může být rovněž poskytnuta vzdělávacím subjektům a školním podnikům v odvětví rybářství, výzkumnému ústavu se zaměřením na rybářství, Rybářskému sdružení ČR, rybářským svazům a Ministerstvu zemědělství.

Na březen tohoto roku je dále plánováno 16. kolo OP Rybářství, kde budou moci žádat i ty subjekty, kterým již bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, tedy již dotaci z OP Rybářství jednou získaly.

V případě zájmu o další informace či spolupráci nás kontaktujte na mailu dotace@grantypo.cz nebo telefonu 725 762 729.

23. výzva ROP Jihozápad pro oblast podpory 3.1. Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu

4. 7. 2012 ROP Jihozápad, oblast podpory 3.1. Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlásila 23. výzvu ROP Jihozápad pro oblast podpory 3.1. Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu s alokací 560 milionů korun. Projektové žádosti je možné předkládat počínaje dnešním dnem.


23. výzva ROP Jihozápad s celkovou alokací 560 mil. Kč je zaměřena je na oblast podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu a to v následujících aktivitách:

Aktivita 1 – Výstavba turistických cest (pouze nové cyklostezky a cyklotrasy) včetně doprovodné infrastruktury a značení

Aktivita 2 – Výstavba a modernizace zařízení určených pro lázeňské a další ozdravné pobyty (wellness) – mimo ubytovací kapacity. Úprava prostranství a pěších zón ve vnitřních územích lázeňských míst, příp. míst v okolí wellness zařízení.

Aktivita 3 – Výstavba a rekonstrukce kulturní vybavenosti pro cestovní ruch. Výstavba, rekonstrukce a modernizace zařízení pro kongresovou turistiku – mimo ubytovací kapacity.

Aktivita 4 – Výstavba a rekonstrukce turistických cest (pěší stezky, hipostezky, vodní cesty, přístavy či přístaviště) včetně doprovodné infrastruktury a značení. Výstavba a rekonstrukce sportovně-rekreační vybavenosti pro cestovní ruch vyjma golfových hřišť.

V případě zájmu o další informace či spolupráci nás kontaktujte na mailu dotace@grantypo.cz nebo telefonu 725 762 729.

ROP Jihozápad – 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu

12. 6. 2012 Poslední výzva na projekty z cestovního ruchu z ROP JZ

Regionální rada operačního programu ROP Jihozápad počítá s tím, že na konci června bude vyhlášena výzva pro oblast podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu. Výzva bude zaměřena například podporu výstavby nových cyklostezek a cyklotras, turistických cest či výstavbu a modernizaci lázeňské infrastruktury, muzeí, koupališť, akvaparků či sjezdovek a zařízení pro kongresovou turistiku v regionu.


Mezi žadatele v Plzeňském a Jihočeském kraji bude celkem rozděleno 570 mil. Kč. Výše dotace pro jednotlivé žadatele se liší dle jejich právní formy a velikosti.

V rámci této výzvy nebudou podpořeny ubytovací kapacity a golfová hřiště. ROP Jihozápad předpokládá, že příjem žádostí pro jednotlivé výzvy z oblasti podpory 3.1, bude ukončen v říjnu a listopadu letošního roku.

V případě zájmu o další informace či spolupráci nás kontaktujte na mailu dotace@grantypo.cz nebo telefonu 725 762 729.

Eko-energie – III. výzva programu – prodloužení

2. 5. 2012 Eko-energie – III. výzva programu – prodloužení

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 2. 5. 2012 třetí (prodlouženou) výzvu k předkládání projektů v rámci programu podpory EKO-ENERGIE a to formou kolového, časově omezeného příjmu žádostí.


Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 1 mld. Kč pro oblast Úspor energie a 0,5 mld. Kč pro oblast obnovitelných zdrojů energie (OZE). Příjem registračních žádostí o poskytnutí dotace bude pro oblast OZE zahájen 21. 5. 2012 a ukončen 8. 6. 2012. Pro oblast Úspor energie bude příjem žádostí otevřen od 27. 6. 2012 do 4. 7. 2012.

Žádost o dotaci mohou podat podnikatelské subjekty působící v České republice. Podpořeny mohou být projekty zaměřené na zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie (např. modernizace stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní potřebu, zlepšování tepelně technických vlastností budov, využití odpadní energie v průmyslových procesech pro vlastní spotřebu podniku, a další) a výstavbu nových či rekonstrukci stávajících malých vodních elektráren.

Žadatelé mohou získat až 30 mil. Kč dotaci pro projekty z oblasti úspor energie a pro projekty z oblasti OZE 60 mil. Kč. Výše dotace je 30 – 50 % ze způsobilých výdajů dle velikosti podniku.

V případě zájmu o další informace či spolupráci nás kontaktujte na mailu dotace@grantypo.cz nebo telefonu 725 762 729.