Snižování amoniaku v zemědělských podnicích

Snižování amoniaku v zemědělských podnicích

Příjemci: Přírodní park Česká Kanada s.r.o.                                                     BKV Kamenná spol. s r.o.                                                                 SOHORS spol. s.r.o.

Dotační poradentství: GRANTYPO s.r.o.

Dotace z Operačního programu Životního prostředí

Společnost GRANTYPO s.r.o. se orientuje také v dotacích, které poskytuje SFŽP. Máme úspěšně administrované a proplacené žádosti vztahující se k zemědělským podnikům, které potřebovaly snížit produkci amoniaku do ovzduší a splňovat tak normy EU. Dotace, žádost o dotaci, studie proveditelnosti, administrace projektu, komunikace s úřady, získání potřebných vyjádření k projektu (př. vyjádření České inspekce životního prostředí) – to vše bylo zařizováno naší společností. Společnost GRANTYPO s.r.o. i nadále spolupracuje s příjemci dotace při zajištění udržitelnosti projektu.

Dotace se vztahovaly především na pořízení strojů, které by dopomohly snížit produkci  NH3 do ovzduší. Byly pořizovány stroje k tomu nejvíce potřebné, a to pluhy, kloubové nakladače a rozmetadla.

pluhkloubák

V rámci Operačního programu životního prostředí a snižování amoniaku v zemědělských podnicích byla z OPŽP poskytnuta dotace ve výši 55% uznatelných nákladů. Na tři projekty bylo postupně vyplaceno 808 500,- Kč (rozpočet projektu byl bez DPH: 1 470 000,- Kč), vyplacená částka z OPŽP: 709 445,- Kč (rozpočet projektu bez DPH: 1 289 900,- Kč) a pro poslední společnost byla vyplacená částka z OPŽP 533 170,- Kč (rozpočet projektu bez DPH byl 969 400,- Kč).