PRV, Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje 2014

11. 2. 2014 Program rozvoje venkovaPodpora zakládání podniků a jejich rozvoje

Příjem žádostí o dotaci do Programu rozvoje venkova, oblasti podpory Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje proběhne v termínu od 3. 3. do 7. 3. 2014. Tento program je zaměřen na podporu mikropodniků, tedy podniků do 10 zaměstnanců, které mají zapsané ekonomické činnosti spadající dle CZ NACE pod Zpracovatelský průmysl a působící v obci do 2000 obyvatel.


Způsobilé výdaje:

  • nová výstavba, rekonstrukce, modernizace či přestavba provozovny
  • úprava povrchů v areálu podnikatelské provozovny
  • nákup strojů, technologií, nábytku a nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem (hardware, software)

Výše dotace může být až 60 % (v Jihočeském a Plzeňském kraji 50 %) z investice bez DPH, která musí být minimálně 50 tis. Kč a maximálně 10 mil. Kč.

V případě zájmu o další informace či spolupráci nás kontaktujte na mailu dotace@grantypo.cz nebo telefonu 725 762 729.

PRV, Modernizace zemědělských podniků

11. 2. 2014 Program rozvoje venkova – Modernizace zemědělských podniků

V termínu od 3. 3. do 14. 3. 2014 proběhne příjem žádostí do Programu rozvoje venkova, do oblasti podpory Modernizace zemědělských podniků. Oprávněnými aktivita i jsou stavby a technologie v živočišné i rostlinné výrobě. Oprávněnými žadateli budou zemědělští podnikatelé a podnikatelské subjekty, které jsou z převážné většiny vlastněny zemědělskými prvovýrobci.


Způsobilé výdaje:

– stáje

– pastevní areály

– jímky

– hnojiště

-sklady a další zemědělské stavby

Výše dotace může být až 60 % (v závislosti na několika dílčích aspektech) z investice bez DPH, která musí být minimálně 100 tis. Kč a maximálně 30 mil. Kč (maximální výše dotace na jednoho příjemce dotace v rámci podopatření může činit max. 90 mil. Kč za období let 2007 – 2013).

V případě zájmu o další informace či spolupráci nás kontaktujte na mailu dotace@grantypo.cz nebo telefonu 725 762 729.

31. výzva ROP Jihozápad, rekonstrukce místních komunikací

31. výzva ROP Jihozápad

27. 1. 2014 31. výzva ROP Jihozápad na rekonstrukci místních komunikací

Od dnešního dne je možné předkládat další žádosti o dotace do Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad do oblasti podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací. Příjem žádostí bude ukončen 31. 3. 2014 ve 12 hodin. Celkově bude mezi žadatele rozděleno 210 mil. Kč.


Oprávněnými žadateli jsou obce, organizace zakládané či zřizované obcemi a dobrovolné svazky obcí. Procentuální výše dotace je 85 %. Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na 1 projekt je 500 000,- Kč, pro obce do 500 obyvatel činí minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt 5 000 000,- Kč. Maximální přípustná výše dotace na 1 projekt je 15 000 000,- Kč

V případě zájmu o další informace či spolupráci nás kontaktujte na mailu dotace@grantypo.cz nebo telefonu 725 762 729.

29. výzva ROP Jihozápad, Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu

1.11.2013 29. výzva ROP Jihozápad pro oblast podpory 3.1. Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu

Výbor Regionální rady schválil vyhlášení 29. výzvy ROP Jihozápad pro oblast podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu. Výzva bude zaměřena na podporu projektů výstavby a rekonstrukce sportovně-rekreační vybavenosti pro cestovní ruch např. koupaliště, sjezdovky, hřiště, víceúčelové areály sportu a volného času kromě golfových hřišť a akvaparků a na projekty výstavby a rekonstrukce kulturní vybavenosti pro cestovní ruch – muzea s možností multifunkčních expozičních prostor, sály, divadla aj.


Podat žádost o dotaci mohou kraje, obce, svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, nestátní neziskové organizace, podnikatelé a zájmová sdružení.

Mezi žadatele v Plzeňském a Jihočeském kraji bude celkem rozděleno 194 mil. Kč. Výše dotace pro jednotlivé žadatele se liší dle jejich právní formy a velikosti.

Žádosti o podporu projektu bude možné předkládat v termínu od 1. 11. 2013 do 20. 12. 2013 do 12:00 hod.

V případě zájmu o další informace či spolupráci nás kontaktujte na mailu dotace@grantypo.cz nebo telefonu 725 762 729.

OPPI – Rozvoj – III. výzva programu – II. prodloužení

29.10.2013 Rozvoj – III. výzva programu – II. prodloužení

Dnem 29. října 2013 Ministerstvo průmyslu a obchodu znovu vyhlásilo třetí po druhé prodlouženou časově omezenou výzvu k předkládání projektů v programu podpory ROZVOJ. Příjem elektronických registračních žádostí bude zahájen 4. listopadu 2013 od 12:00 hod. prostřednictvím internetové aplikace eAccount a bude ukončen 15. listopadu 2013 ve 12:00 hod. Začátek příjmu plných žádostí byl stanoven na 4. listopadu 2013, ukončení příjmu plných žádostí je plánováno na 20. ledna 2014. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 2,5 mld. Kč.


Výzva je omezena na projekty realizované na území regionů se soustředěnou podporou státu vymezených v příloze usnesení vlády č. 141/2010, a na území regionů s vyšší mírou nezaměstnanosti. V Jihočeském kraji jsou to okresy Český Krumlov, Strakonice, Tábor.

Žadatelem může být podnikající fyzická a právnická osoba, která splňuje definici MSP (malý střední podnik), má uzavřená 2 účetní období a podniká v oblasti dle CZ-NACE SEKCE C – ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL.

Žádost může být zaměřena na pořízení modernější a efektivnější technologie, pořízení nových technologických zařízení s vyššími technickými a užitnými parametry a realizace projektů zvyšující efektivnost procesů (pořízení nových technologických zařízení (stroje, výrobní linky, technologie).

V případě zájmu o další informace či spolupráci nás kontaktujte na mailu dotace@grantypo.cz nebo telefonu 725 762 729.

Dotační poradenství České Budějovice, dotace České Budějovice