Program rozvoje venkova na období 2014-2020

Program rozvoje venkova na období 2014-2020

Vláda České republiky schválila programový dokument na období 2014 – 2020, podle kterého bude realizován Program rozvoje venkova. V rámci tohoto programu budou moci žádat zemědělští podnikatelé na rozvoj svých aktivit.

Dotace budou v programu rozvoje venkova rozdělovány v následujících 6 prioritních osách:

  • Priorita 1 – Podpora předávání znalostí a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech
  • Priorita 2 – Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora
  • inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů
  • Priorita 3 – Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracování produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství
  • Priorita 4 – Obnova, ochrana a zlepšování ekosystémů závislých na zemědělství a lesnictví
  • Priorita 5 – Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je
  • odolná vůči klimatu
  • Priorita 6 – Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech se zaměřením na tyto oblasti

Žadatelé budou moci získat finanční příspěvky např. zemědělské stavby pro živočišnou výrobu, lesnickou techniku, agroturistiku, diverzifikace nezemědělských činností a další. První výzvy budou pravděpodobně na podzim 2015.