OP LZZ – Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků

30. března 2012 OP LZZ – Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků

Dnes Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo výzvu do oblasti podpory 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků.


Žadatelé budou moci získat finanční prostředky na vzdělávání zaměstnanců zaměřené na prohloubení, rozšíření, zvýšení, obnovení nebo udržení kvalifikace, na získávání klíčových dovedností, tvorbu podnikových vzdělávacích programů pro zaměstnance či přípravu podnikových lektorů. Oprávněnými žadateli jsou podnikatelské subjekty splňující ekonomickou činnost definovanou poskytovatelem dotace. Žadatelé budou moci získat dotaci až do výše 100 % rozpočtu, maximálně 8 mil. Kč. Příjem žádostí bude ukončen 3. září 2012.

V případě zájmu nás kontaktujte na mailu dotace@grantypo.cz nebo telefonu 725 762 729.

III. Výzva, I. prodloužení, programu Rozvoj OPPI

13. 3. 2012 Informace o připravovaném znovu vyhlášení Výzvy III, I. prodloužení, programu Rozvoj OPPI

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo nový termín pro příjem registračních žádostí do programu Rozvoj.


Příjem registračních žádostí (RŽ) v rámci této Výzvy bude otevřen po dobu 7 dnů v termínu do 14 dnů od data zveřejnění výzvy. Předpokládaný harmonogram příjmu RŽ je 10. 4. 2012 od 12:00 hod. – 17. 4. 2012 do 12:00 hod.

Z tohoto operačního programu lze získat dotaci na nákup strojů a zařízení včetně příslušného softwarů a patentových licencí ve výši až 20 milionů Kč. Místo realizace projektů je omezeno na regiony s vyšší mírou nezaměstnanosti. V Jihočeském kraji mohou o dotaci zažádat malé a střední podniky realizující projekt v okrese Český Krumlov.

Vzhledem k velkému zájmu nebude žadatelům umožněno doplnění žádosti po jejím podání v případě, že nebude splňovat formální náležitosti.

V případě zájmu o naše služby nás kontaktujte na mailu dotace@grantypo.cz nebo telefonu 725 762 729.

OP LZZ – Vzdělávání zaměstnanců

24. 2. 2012 OP LZZ – Vzdělávání zaměstnanců

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) plánuje na první pololetí roku 2012 vyhlásit dvě výzvy na vzdělávání zaměstnanců.


Bude se jednat o profesní vzdělávání zaměstnanců podnikatelských subjektů v oblasti průmyslu a na zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků.

Výzva na oblast Další profesní vzdělávání zaměstnanců podnikatelských subjektů v oblasti průmyslu je plánována na březen tohoto roku, žádosti bude možné předkládat až do října tohoto roku. Žádosti budou moci podat všechny podnikatelské subjekty v oblasti průmyslu, výše podpory projektu realizovaného v rámci OP LZZ může dosáhnout až 100 % způsobilých výdajů projektu. Mezi žadatele bude přerozděleno celkem 377 mil. Kč.

Výzva na oblast Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků je plánována na druhé a třetí čtvrtletí tohoto roku. Oprávněnými žadateli budou všechny podnikatelské subjekty bez ohledu na velikost, výše podpory projektu realizovaného v rámci OP LZZ může dosáhnout až 100 % způsobilých výdajů projektu. Dotace bude poskytnuta na školení, kurzy, přípravu podnikových lektorů a další. Alokace výzvy je 700 mil. Kč.

V případě zájmu o další informace či spolupráci nás kontaktujte na mailu dotace@grantypo.cz nebo telefonu 725 762 729.

Vyhlášení 19. výzvy ROP NUTS II Jihozápad

21. 2. 2012 Došlo k vyhlášení 19. výzvy ROP NUTS II Jihozápad

Dne 20. 2. 2012 Výbor regionální rady vyhlásil 19. výzvu k předkládání projektových žádostí v rámci ROP Jihozápad na projekty středních a vyšších odborných škol se zaměřením na oblast odborného vzdělávání.


Podpořen bude zejména nákup nových strojů, zařízení a souvisejících technologií s cílem modernizovat výuku. Pro žadatele je v této výzvě připraveno celkem 194,7 mil. Kč. Žádat o dotaci mohou podat obce, města, kraje, školy a školská zařízení. Výše dotace se odvíjí od typu žadatele. Výzva bude otevřena 22. 2. 2012 a termín pro předkládání žádostí bude ukončen 15. 6. 2012.

V případě zájmu nás kontaktujte na mailu dotace@grantypo.cz nebo telefonu 725 762 729.

XXXV. výzva OPŽP – prioritní osa 3

17. 2. 2012 Byla vyhlášena XXXV. výzva OPŽP – prioritní osa 3

Dne 16. 2. 2012 vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky XXXV. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OPŽP na prioritní osu 3 – udržitelné využívání zdrojů energie.


V rámci této výzvy bude možno podporovat projekty zaměřené na snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov (zateplení obvodových plášťů a střešních konstrukcí, výměna či rekonstrukce otvorových výplní) a aplikace technologií na využití odpadního tepla (např. rekuperace, výměníky na využití odpadního tepla apod.). Pro žadatele je v této výzvě připraveno 2,5 mld. Kč. Žádat o dotaci mohou podat obce a města, příspěvkové organizace a organizační složky obcí a měst, veřejné a státní vysoké školy, občanská sdružení, církve a náboženské společnosti, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy a další subjekty. Výše dotace se odvíjí od typu žadatele. Výzva bude otevřena 29. 2. 2012 a termín pro předkládání žádostí bude ukončen 30. 4. 2012.

V případě zájmu nás kontaktujte na mailu dotace@grantypo.cz nebo telefonu 725 762 729.